Inleiding

De website

             www.promethea.be

                           (hierna het “Platform”)

Is een initiatief van:

Prométhéa vzw

Barastraat 173-177, 1070 Anderlecht

Ondernemingsnummer: BE 0431 401 461

E-mail : info@promethea.be

Telefoon: +32 2 560 21 76

                           (hierna “Prométhéa vzw” of de “Verkoper“)

Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna de “AVV“) bepalen de wederzijdse rechten en plichten in geval van aankoop van producten of diensten op het Platform door een Gebruiker (hierna “Klant“).

De AVV drukken het geheel van de verplichtingen van de partijen uit. De Klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, anders wordt zijn bestelling niet gevalideerd. In uitzonderlijke gevallen kan van de bepalingen van de AVV worden afgeweken, mits deze afwijkingen schriftelijk zijn overeengekomen. Deze afwijkingen kunnen bestaan uit het wijzigen, toevoegen of schrappen van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de AVV onverlet.

Prométhéa vzw behoudt zich het recht voor de AVV van tijd tot tijd te wijzigen. De wijzigingen zullen van toepassing zijn zodra zij online zijn gepubliceerd voor alle aankopen die na deze datum worden gedaan.

Kaartverkoop

Via het Platform biedt de Verkoper de Klant een online kaartverloop aan die de aangeboden diensten presenteert, zonder dat de foto’s enige contractuele waarde hebben.

De diensten worden zo nauwkeurig mogelijk beschreven en gepresenteerd. In geval van fouten of weglatingen in de presentatie kan de Verkoper hiervoor echter niet aansprakelijk worden gesteld.

De producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van hun beschikbaarheid.

De prijzen en belastingen worden gespecificeerd in de online kaartverkoop.

Prijzen

De Verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen door ze online te publiceren.

Alleen de aangegeven prijzen en de geldende belastingen op het moment van de bestelling zijn van toepassing, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum.

De prijzen zijn aangegeven in euro en houden geen rekening met eventuele transactiekosten, die extra worden aangegeven en gefactureerd voordat de bestelling door de Klant wordt gevalideerd.

Het totaalbedrag van de bestelling (inclusief alle belastingen) en, indien van toepassing, de transactiekosten worden vermeld vóór de definitieve validatie van de bestelbon.

Online bestellen

De Klant heeft de mogelijkheid om online een bestelformulier in te vullen door middel van een elektronisch formulier. Door het elektronisch formulier in te vullen, aanvaardt de Klant de prijs en de beschrijving van de diensten.

Opdat zijn bestelling gevalideerd wordt, moet de Klant deze AVV aanvaarden door te klikken op de aangegeven zone.

De Klant verstrekt een e-mailadres, zijn factuurgegevens en, indien van toepassing, de gegevens die de Verkoper nodig heeft om het dienstverleningscontract uit te voeren. Elke uitwisseling met de Verkoper kan geschieden via het in het formulier verstrekte e-mailadres.

Bovendien moet de Klant de leveringswijze kiezen en de betalingswijze valideren.

De Verkoper behoudt zich het recht voor de bestelling van de Klant te blokkeren in geval van niet-betaling, een verkeerd adres of enig ander probleem met de rekening van de Klant, totdat het probleem is opgelost.

Betaling en bevestiging van de bestelling

De Verkoper blijft eigenaar van de bestelde artikelen totdat de volledige betaling van de bestelling is ontvangen.

Betaling

De Klant verricht de betaling op het moment van de definitieve validatie van de bestelling via de gekozen betalingswijze. Deze validatie wordt beschouwd als een handtekening.

De Klant garandeert de Verkoper dat hij over de nodige machtigingen beschikt om deze betalingswijze te gebruiken en erkent dat de daartoe verstrekte informatie het bewijs vormt van zijn instemming met de verkoop en met de betaling van de uit hoofde van de bestelling verschuldigde bedragen.

De Verkoper heeft een procedure ingesteld om de bestellingen en betaalmiddelen te controleren die bedoeld is om een redelijke garantie te bieden tegen elk frauduleus gebruik van een betaalmiddel, onder meer door de Klant om identificatiegegevens te vragen.

In geval van weigering van betaling per kredietkaart door de erkende instellingen of in geval van niet-betaling, behoudt de Verkoper zich het recht voor de bestelling en de levering ervan op te schorten of te annuleren.

De Verkoper behoudt zich tevens het recht voor een bestelling te weigeren van een Klant die een vorige bestelling niet of slechts gedeeltelijk heeft betaald of met wie een betalingsgeschil aanhangig is.

De betaling van de bestelde diensten gebeurt uitsluitend online.

De betalingsmogelijkheden zijn: kredietkaart, Bancontact, KBC/CBC Payment Button en Belfius Direct Net.

De betalingen worden verricht via het platform Mollie B.V.

Bevestiging

Zodra de Verkoper de validatie van de aankoop en de betaling ontvangt, stuurt hij de Klant een factuur.

De Klant kan vragen dat de factuur naar een ander adres dan het leveringsadres wordt gestuurd door vóór de levering een verzoek daartoe te richten aan de klantendienst (zie contactgegevens hieronder).

Indien een dienst niet beschikbaar is, zal de Verkoper de Klant zo snel mogelijk per e-mail informeren om deze dienst te vervangen of de bestelling van dit product te annuleren en eventueel de bijbehorende prijs terug te betalen, waarbij de rest van de bestelling vast en definitief blijft.

Bewijzen

De communicatie, bestellingen en betalingen tussen de Klant en de Verkoper kunnen worden bewezen door middel van computerbestanden die onder redelijke veiligheidsvoorwaarden in de computersystemen van de Verkoper worden bewaard.

De bestelbonnen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager die met name als bewijsmiddel wordt beschouwd.

Garanties

De Verkoper garandeert de conformiteit van de producten of diensten met het contract overeenkomstig de op het moment van de sluiting van het contract geldende wetgeving.

Terugbetalingsbeleid

De Klant kan om terugbetaling en annulering van zijn bestelling vragen tot 7 dagen voor de datum van het evenement of de opleidingsmodule waarvoor hij zich heeft ingeschreven.

Elk later verzoek om terugbetaling kan niet in behandeling worden genomen.

Laattijdige of ontbrekende terugbetalingen

Als u nog geen terugbetaling hebt ontvangen, controleer dan eerst uw bankrekening opnieuw.

Neem vervolgens contact op met uw creditcardmaatschappij. Het kan enige tijd duren voordat uw terugbetaling officieel is geregistreerd.

Neem vervolgens contact op met uw bank. Er is vaak een verwerkingstijd voordat de terugbetaling wordt geboekt.

Als u dat allemaal hebt gedaan en nog steeds geen terugbetaling hebt ontvangen, neem dan contact met ons op via info@promethea.be.

Overmacht

Als de Verkoper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd de bestelling uit te voeren wegens een onvoorziene omstandigheid buiten zijn wil, dan is er sprake van overmacht.

In geval van overmacht heeft de Verkoper het recht de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. De Verkoper zal de Klant hiervan onmiddellijk in kennis stellen.

Indien de overmacht meer dan 90 dagen ononderbroken voortduurt, heeft elke partij bij het contract het recht om het contract eenzijdig per e-mail aan de andere partij te beëindigen. Reeds door de Verkoper verrichte diensten worden niet terugbetaald.

Onafhankelijkheid van de bepalingen

De gehele of gedeeltelijke onwettigheid of ongeldigheid van een bepaling van deze AVV heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen. De Verkoper behoudt zich het recht voor de onwettige of ongeldige bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling van gelijke strekking.

Toepasselijk recht en rechtspraak

Deze AVV vallen onder het Belgische recht.

In geval van een geschil en bij gebreke van een minnelijke schikking zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Verkoper.

Neem contact met ons op via info@promethea.be bij vragen over de Algemene Verkoopvoorwaarden en het terugbetalingsbeleid.