Inleiding

De website

             www.promethea.be

                           (hierna het “Platform”)

Is een initiatief van:

Prométhéa asbl

173-177 Barastraat, 1070 Anderlecht

Ondernemingsnummer : BE 0431 401 461

E-mail : info@promethea.be

Telefoon : +32 2 560 21 76

                           (hierna “Prométhéa vzw” of de “Verkoper“)

Toepassingsgebied

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna “AGV“) zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van het Platform en de informatie ervan door een internetgebruiker (hierna “Gebruiker“).

Door het Platform te bezoeken of te gebruiken erkent de Gebruiker dat hij deze AGV heeft gelezen en de daarin vermelde rechten en plichten uitdrukkelijk aanvaardt.

In uitzonderlijke gevallen kan bij schriftelijke overeenkomst van de bepalingen van de AGV worden afgeweken. Deze afwijkingen kunnen bestaan uit de wijziging, toevoeging of schrapping van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en hebben geen gevolgen voor de toepassing van de overige bepalingen van de AGV.

Wij behouden ons het recht voor om onze AGV te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, maar wij zullen de voorwaarden toepassen die van kracht waren op het moment dat u ons Platform hebt gebruikt.

Platform

  • Toegang en navigatie

Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van ons Platform te waarborgen. Wij kunnen echter geen absolute garantie van uitvoerbaarheid bieden en onze acties moet derhalve worden beschouwd als gedekt door een middelenverbintenis.

Elk gebruik van het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Derhalve zijn wij niet verantwoordelijk voor schade die kan voortvloeien uit eventuele storingen, onderbrekingen, defecten of schadelijke elementen op het Platform.

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor de toegang tot het Platform te beperken of de werking ervan te onderbreken zonder verplichting tot voorafgaande kennisgeving.

  • Inhoud

Prométhéa vzw bepaalt grotendeels de inhoud van het Platform en besteedt veel zorg aan de informatie erop. Wij nemen alle mogelijke maatregelen om ons Platform zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden, ook wanneer de informatie erop door derden wordt verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om het Platform en de inhoud ervan te allen tijde te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen zonder enige aansprakelijkheid daarvoor.

Prométhéa vzw kan geen absolute garantie bieden betreffende de kwaliteit van de informatie op het Platform. Het is dus mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, nauwkeurig, voldoende precies of actueel is. Derhalve kan Prométhéa vzw niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die de Gebruiker zou kunnen lijden ten gevolge van de op het Platform gepresenteerde informatie.

Indien enige inhoud op het Platform in strijd is met de wet of de rechten van derden, of onethisch is, verzoeken wij u ons zo spoedig mogelijk per e-mail te informeren zodat wij passende maatregelen kunnen nemen.

Elke download van het Platform is altijd op risico van de Gebruiker. Prométhéa vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg van deze downloads, zoals verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de Gebruiker, die volledig en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van deze laatste vallen.

  • Link naar andere websites

Het Platform zou links of hyperlinks naar externe websites kunnen bevatten. Dergelijke links houden niet automatisch in dat er een relatie bestaat tussen Prométhéa vzw en de externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe sites.
Prométhéa vzw oefent geen controle uit over de externe websites. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor het veilig en correct functioneren van de hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de Gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij het Platform. Wij kunnen derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele latere schade.

  • Intellectuele eigendom

De structurering van het Platform, alsmede de teksten, grafische voorstellingen, afbeeldingen, foto’s, geluiden, video’s, databanken, computertoepassingen enz. die er deel van uitmaken of die via het Platform toegankelijk zijn, zijn eigendom van de uitgever en worden als zodanig beschermd door de geldende wetgeving inzake intellectuele eigendom.

Elke gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing of exploitatie van de door het Platform aangeboden inhoud, merken en diensten, door welk procedé dan ook, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de uitgever, is strikt verboden, met uitzondering van de elementen die op het Platform uitdrukkelijk als vrij van rechten zijn aangeduid.

De Gebruiker van het Platform krijgt een beperkt recht op toegang, gebruik en weergave van het Platform en de inhoud ervan. Dit recht wordt verleend op niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming is het de Gebruikers niet toegestaan de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te vertalen, te distribueren, te verkopen of mee te delen aan het publiek.

Het is de Gebruiker verboden gegevens aan het Platform toe te voegen die de inhoud of het uiterlijk ervan zouden wijzigen of zouden kunnen wijzigen.

  • Bescherming van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die de Gebruiker verstrekt bij zijn bezoek aan of gebruik van het Platform worden door Prométhéa vzw uitsluitend voor interne doeleinden verzameld en verwerkt.

Prométhéa vzw verzekert haar gebruikers dat zij het grootste belang hecht aan de bescherming van hun privacy en hun persoonsgegevens, en dat zij zich ertoe verbindt hierover steeds duidelijk en transparant te communiceren.

Prométhéa vzw verbindt zich ertoe de toepasselijke wetgeving ter zake na te leven, namelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, alsook de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

De persoonsgegevens van de Gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met het Beleid inzake gegevensbescherming dat beschikbaar is op het Platform.

  • Algemene bepalingen

Prométhéa vzw behoudt zich het recht voor het Platform en de bijbehorende diensten te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken.

In geval van schending van de AGV door de gebruiker behoudt Prométhéa vzw zich het recht voor om passende sanctie- en herstelmaatregelen te nemen.

Prométhéa vzw behoudt zich het recht voor om de Gebruiker tijdelijk of permanent de toegang tot het Platform of onze diensten te ontzeggen. Dergelijke maatregelen kunnen zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen. Zij kunnen niet onder de verantwoordelijkheid van Prométhéa vzw vallen of aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

De gehele of gedeeltelijke onwettigheid of ongeldigheid van een bepaling van onze AGV heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen. In dergelijk geval hebben wij het recht de bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling van gelijke strekking.

Nog vragen?

Neem contact met ons op via info@promethea.be bij vragen over de Algemene Gebruiksvoorwaarden.