Inleiding

Prométhéa stelt dit privacybeleid op, met als doel de gebruikers van de website op het volgende adres: www.promethea.be, (hierna de “Site”) op transparante wijze te informeren over de manier waarop persoonsgegevens door Prométhéa worden verzameld en verwerkt.

In het kader van de dienstverlening verzamelt de vereniging zonder winstoogmerk Prométhéa, met ondernemingsnummer 0431.401.461 en adres Barastraat 173-177, 1070 Anderlecht (hierna “Prométhéa” / “wij”) persoonsgegevens. Prométhéa verbindt zich ertoe deze gegevens te beschermen en daartoe dit beleid inzake gegevensbescherming toe te passen.

Dit beleid beschrijft hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, hoe wij deze kunnen gebruiken en over welke rechten u beschikt. Vragen over dit privacybeleid kunt u richten aan info@promethea.be.

Soorten gegevens

Door de Website te bezoeken en te gebruiken stemt de Gebruiker ermee in dat Prométhéa persoonsgegevens verzamelt en verwerkt volgens de voorwaarden en principes die in dit Privacybeleid worden beschreven.

Wij verzamelen de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Informatie van de Gebruikers voor contractuele doeleinden en om de goede uitvoering van wederzijdse verplichtingen mogelijk te maken, zoals naam, voornaam, functie, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IBAN-nummer en bankgegevens; en meer in het algemeen alle informatie die vrijwillig door de Gebruiker wordt verstrekt
 • Informatie van de Structuren die door de Gebruikers worden vertegenwoordigd voor contractuele doeleinden en om de goede uitvoering van wederzijdse verplichtingen mogelijk te maken, zoals naam van het bedrijf/de structuur, ondernemingsnummer, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IBAN-nummer en bankgegevens; en meer in het algemeen alle informatie die vrijwillig door de Gebruiker wordt verstrekt
 • Informatie verstrekt door de Gebruikers door het invullen van formulieren of door contact met ons op te nemen via telefoon, e-mail of andere middelen, bijvoorbeeld naam, voornaam, functie, adres, telefoonnummer, e-mailadres; en meer in het algemeen alle informatie die vrijwillig door de Gebruiker is verstrekt
 • Met betrekking tot elk bezoek van de Gebruikers aan de Website worden automatisch de volgende gegevens verzameld: het IP-adres, het type en het model van de browser, de tijdzone, het besturingssysteem; alle informatie over de pagina’s die de Gebruiker heeft geraadpleegd, met name de URL, de duur van het bezoek…

Wijze van verzameling

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op verschillende manieren:

 • Door het invullen van formulieren zoals het contactformulier, het informatieaanvraagformulier, het inschrijvingsformulier voor de opleidingsmodules van de Mecenaatschool, het inschrijvingsformulier voor evenementen, het deelnameformulier voor een oproep tot het indienen van projecten/kandidaturen van Prométhéa
 • Door het delen van de informatie die nodig is voor de online betaling van een inschrijving via de kaartverkoop van Prométhéa
 • Inschrijving voor de nieuwsbrief van Prométhéa
 • Gebruik van cookies

Doeleinden van de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om de uitvoering van de op de Website aangeboden en overeengekomen diensten te waarborgen;
 • Om de controle en uitvoering van de aangeboden diensten te waarborgen;
 • Om marketing- en promotionele voorlichtingsactiviteiten uit te voeren na voorafgaande toestemming van de Gebruiker en tot de herroeping van die toestemming (bv. verzending van nieuwsbrieven over de diensten van de Verwerkingsverantwoordelijke;
 • Om de vragen van de Gebruiker te beantwoorden;
 • Om statistieken te maken ter verbetering van de Site, de aangeboden diensten en de werking;
 • Om de kwaliteit van de Site en de door de Verwerkingsverantwoordelijke aangeboden diensten te verbeteren;
 • Om een betere identificatie van de interesses van de gebruiker mogelijk te maken.

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen wanneer wij beschikken over een rechtsgrond om dat te zoen, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving ter zake. In het bijzonder verwerken wij uw gegevens in het kader van de legitieme belangen van Prométhéa, zoals contact met u opnemen, een dienstverleningscontract uitvoeren, u onze nieuwsbrieven sturen.

Ontvangers van de gegevens

Prométhéa verbindt zich tot het handhaven van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die u deelt. Om de gevraagde dienst te kunnen leveren, delen wij uw persoonsgegevens echter met de volgende ontvangers: Mollie B.V., Mailchimp en Koalect.

Voor zover wij uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Unie doorgeven, verbinden wij ons ertoe alle nodige maatregelen te nemen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen zoals vereist door de toepasselijke wetgeving ter zake.

Duur van de gegevensbewaring

Prométhéa verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Wij verbinden ons er in het bijzonder toe uw gegevens te verwijderen wanneer u aangeeft dat u niet meer geïnteresseerd bent in onze diensten, tenzij wij wettelijk verplicht zijn uw gegevens langer te bewaren.

Uw rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens door Prométhéa beschikt u over de volgende rechten (onder voorbehoud van de dwingende bepalingen die van toepassing zijn op Prométhéa als werkgever):

 • U hebt het recht om ons te vragen u een kopie te sturen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren.
 • U hebt het recht om ons te vragen persoonsgegevens die volgens u onjuist zijn te corrigeren. U hebt ook het recht om ons te vragen gegevens aan te vullen die volgens u onvolledig zijn.
 • U hebt het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen, onder bepaalde voorwaarden.
 • U hebt het recht om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, onder bepaalde voorwaarden.
 • U hebt het om recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Prométhéa, onder bepaalde voorwaarden.
 • U hebt het recht om ons te vragen de persoonsgegevens die wij hebben verkregen van een andere organisatie (indien van toepassing), of rechtstreeks van u, over te dragen, onder bepaalde voorwaarden.

Indien u een van de bovenstaande rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen op het volgende e-mailadres: info@promethea.be, ons bellen op +32 2 560 21 76 of ons schrijven op het adres Prométhéa vzw, Barastraat 175 – 1070 Anderlecht. In dat geval beschikken wij in principe over een maand om te antwoorden.

Als u na contact met ons van mening bent dat uw rechten inzake gegevensbescherming niet worden gerespecteerd, kunt u bovendien een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit: contact@apd-gba.be / +32 (0)2 274 48 00 / +32 (0)2 274 48 35 / Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. U kunt ook contact opnemen met een gegevensbeschermingsautoriteit van uw keuze.

Slotbepalingen

Dit beleid dateert van 1 september 2022.

Merk op dat Prométhéa dit beleid van tijd tot tijd naar eigen goeddunken kan wijzigen. In dat geval zullen wij de datum hieronder aanpassen zodat u op de hoogte blijft van de laatste wijzigingen.